Biomimicry và công nghệ nuôi trồng thủy sản BioFloc

Phỏng sinh là một cách tiếp cận sáng tạo nhằm tìm giải pháp bền vững với các thách thức của con người bằng chiến lược và mô hình thử nghiệm tie-tested của tự nhiên. Mục đích là để tạo ra sản phẩm, quy trình và cách thức từ các yêu cầu mới của cuộc sống, thích nghi với cuộc sống trên trái đất lâu dài..”


Asia Aquatis là thành viên của phỏng sinh và chương Bioflc của Singapore, và cũng là một thành viên của Instiute of Aquaculture Singapore. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ với "Back to Nature" - cách nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp,bởi tham gia hành động trong thời điểm này, Chỉ chúng ta có thể đóng một vai trò trong việc bảo vệ môi trường mà chúng ta sống và làm việc..

Asia Aquatis cam kết chỉ cung cấp sản phẩm được sản xuất từ GAP và GHP từ kinh nghiệm của nông dân và được nuôi và lớn lên trong một môi trường thân thiện và với tập quán canh tác an toàn. Hiểu những gì diễn ra từ nông trại đến bàn là rất quan trọng đối với chúng tôi, cho phép chúng tôi đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và khách hàng của chúng tôi như BẠN!